• This website is available in English

Newyddion

 • Data Unit Logo

  Darllenwch y dadansoddiad diweddaraf o adroddiad camau allweddol y Fframwaith Gwasanaeth
  Cenedlaethol ar gyfer Plant

  Rydym ni wedi cael ein comisiynu gan Lywodraeth Cymru i goladu, dadansoddi ac adrodd ar ddata’r Offeryn Archwilio Hunanasesu am y Fframwaith Gwasanaeth Cenedlaethol ar gyfer Plant yng Nghymru.

  Nod yr adroddiad yw asesu’r cynnydd sydd wedi ei wneud yn erbyn camau allweddol y Fframwaith ar gyfer Plant rhwng 2013-14 a 2014-15.

  Mae’r adroddiad ar gael ar ein gwefan.

  Am ragor o wybodaeth am ddata SAAT y Fframwaith cysylltwch â

  SAATenquiries@unedddatacymru.gov.uk


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor

  Categorïau: Cyhoeddiad
 • Mae’r adroddiad dadansoddi diweddaraf am ariannu’r trydydd sector yng Nghymru ar gael bellach…

  Cawsom ein comisiynu gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru i gasglu, dadansoddi a llunio adroddiad am arian lleol ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru.

  Nod yr astudiaeth hon oedd cynnig dealltwriaeth fanwl o lefel a chyfansoddiad arian a ddarparwyd gan lywodraeth leol i’r trydydd sector yn ystod 2013-14. Mae’r gwaith hwn yn adeiladu ar ein gwaith blaenorol am ariannu’r trydydd sector, yn fwyaf diweddar yn 2009-10.

  I weld adroddiad 2013-14 cliciwch y ddelwedd isod (Saesneg yn unig).

  Mae’r data am ariannu’r trydydd sector i’w weld yma.


  Mae gwybodaeth bellach ar gael ar wefan y Cyngor.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor

  Categorïau: Cyhoeddiad
 • Darllennwch yr adroddiad dadansoddi diweddaraf am ddata Nofio Am Ddim sy’n dangos y tueddiadau yng Nghymru

  Gweithiwn ar y cyd â Chwaraeon Cymru i gasglu, dadansoddi ac adrodd am ddata Nofio am Ddim oddi wrth awdurdodau lleol yng Nghymru.

  Nod y gwaith hwn yw gwerthuso effaith y Fenter Nofio am Ddim yng Nghymru drwy ddefnyddio’r data yn effeithiol.

  Dyma rai o’r prif bwyntiau o ddata 2014-15:

  • Bu lleihad o 26% yn nifer y nofiadau cyhoeddus am ddim i bobl ifanc, o’u cymharu â 2013-14.
  • Mae’r grŵp oedran 60 ac yn hŷn wedi gweld lleihad o 9% mewn nofio cyhoeddus am ddim hefyd, o’u cymharu â 2013-14.

  Dysgwch fwy a gweld sut mae cyfranogiad yn eich awdurdod chi drwy fynd i’n hoffer Nofio am Ddim.

  I weld adroddiad 2014-15 cliciwch y ddelwedd isod. Sylwch fod yr adroddiad hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

  Free Swimming Logo

  Am fwy o wybodaeth am ddata Nofio am Ddim cysylltwch ag Adrian Smith.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • Data Unit Logo

  Mae perfformiad awdurdodau lleol yn parhau i wella

  Mae data am 2014-15 yn dangos bod perfformiad ALi wedi gwella mewn 63% o ddangosyddion

  Mae adroddiad a gyhoeddwyd ddydd Mercher Medi 2 yn dangos bod perfformiad wedi gwella mewn 63% o ddangosyddion cymaradwy i’w gymharu a 2013-14. Mae’r bwlch mewn perfformiad (rhwng yr awdurdodau sy’n perfformio orau a’r rhai gwaethaf) wedi’i gulhau mewn dros hanner o’r dangosyddion.

   


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor

  Categorïau: Cyhoeddiad
 • MyLocalCouncil Logo

  Ffordd rwydd o weld sut mae FyNghyngorLleol yn perfformio

  Diweddarwyd gwefan FyNghyngorLleol sy’n bwriadu eich helpu i ddeall sut mae’ch cyngor lleol yn perfformio gyda’r data diweddaraf am berfformiad awdurdodau lleol ar gyfer 2014-15.

  Mae’r wefan yn gadael i chi weld sut mae’ch awdurdod yn cymharu ag eraill ledled Cymru, sut mae’n cymharu â chyfartaledd Cymru, a sut mae ei berfformiad wedi amrywio dros y blynyddoedd diwethaf.

  I gyd-fynd â chyhoeddi data perfformiad 2014-15, mae rhai cyfleusterau newydd wedi cael eu hychwanegu at y safle. Erbyn hyn gallwch chi:

  • Weld adroddiad ‘Perfformiad cenedlaethol’ sy’n rhoi crynodeb o berfformiad Cymru ar draws y dangosyddion cenedlaethol a sut mae’n cymharu â blynyddoedd blaenorol.
  • Gweld gwybodaeth am boblogaeth eich cyngor i helpu i roi perfformiad eich cyngor lleol yn ei gyd-destun.
  • Gweld adroddiad ‘Perfformiad cryno’ sy’n dangos sut mae perfformiad eich cyngor chi’n cymharu â blynyddoedd blaenorol a sut mae’n cymharu â pherfformiad cynghorau eraill. Mae’n dangos hefyd sut mae pobl sy’n byw yn eich ardal chi yn teimlo am y cyngor.
  • Gweld adroddiadau eraill mewn perthynas â pherfformiad y cyngor a ddewiswch, gan gynnwys y rhai a gynhyrchir gan y cyngor a’r rhai a gynhyrchir gan ei reoleiddwyr.
  • Chysylltu’n syml â’r tîm perfformiad o fewn y cyngor a ddewiswch drwy glicio botwm.

  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • IBC Logo

  Cyhoeddedd y Swyddfa Ystadegau Gwladol amcangyfrifon poblogaeth canol y flwyddyn 2014 ar 25 Mehefin 2015.

  Mae’r amcangyfrifon ar gael ar lefel blwyddyn oedran unigol ac awdurdod lleol. Rydym ni wedi eu cynnwys yn InfoBaseCymru fel bandiau oedran eang i’w gwneud yn haws eu defnyddio. Cysylltwch â ni os oes arnoch chi angen ddata am fandiau oedran gwahanol.

  Rydym hefyd wedi cynhyrchu ffeithlun i roi rhai o’r uchafbwyntiau i chi.

  Am fwy wybodaeth am ddata poblogaeth cysylltwch â Jenny Murphy.

   

   


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor