• This website is available in English

Newyddion

 • IBC Logo

  Yma fe welwch yr holl newyddion InfoBase gan gynnwys diweddariadau ar y system a’i chynnwys.

  Cyfrif hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith (Mawrth 2023)

  Mae ffigyrau diweddaraf (Mawrth 2023) cyfrif hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith nawr ar gael yn dilyn diweddariad y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

  Prisiau tai cyfartalog (Chwefror 2023)

  Mae’r data ar gyfer Chwefror 2023 am brisiau tai cyfartalog ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Gofrestrfa Tir yn ddiweddar.

  Cyrchfannau gadawyr ysgol (2022)

  Mae data 2022 am cyrchfannau gadawyr ysgol (NEETs (y gwyddir nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg llawn amser na hyfforddiant yn y gwaith ar gyfer pobl ifainc) ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Gyrfa Cymru.

  Beichiogiadau (2021)

  Mae’r data ar gyfer 2021 am feichiogiadau ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor

  Categorïau: Diweddariadau data
 • Data Unit Logo

  Rydym wrth ein bodd i gyhoeddi ein dangosfwrdd ‘Plant mewn tlodi’, sy'n dod â data ynghyd i’ch helpu i ddeall faint o blant sy’n byw mewn tlodi ledled Cymru a sut mae hyn wedi newid dros amser.

  Mae’r dangosfwrdd yn caniatáu ichi weld y data ar lefel awdurdod lleol Cymru a’r DU.

  Mae’r data’n seiliedig ar fodel a gynhyrchwyd gan y Glymblaid Dileu Tlodi Plant (Saesneg yn unig).


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • Data Unit Logo

  Rydym wrth ein bodd i gyhoeddi ein dangosfwrdd, sy’n dod â data chwyddiant ynghyd mewn un man i’ch helpu i ddeall y tueddiadau allweddol.

  Mae effaith chwyddiant yn rhywbeth rydym ni i gyd yn ei theimlo. Ond nid pob pris sydd wedi codi ar yr un gyfradd.

  Mae’r dangosfwrdd yn gadael i chi edrych ar y data yn ôl categorïau ac is-gategorïau i’ch helpu i ddeall pa nwyddau a gwasanaethau sy’n gyrru codiadau mewn prisiau.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • People_population

  Cyhoeddwyd y bedwaredd rownd o ddata o gyfrifiad 2021 ar 29 Tachwedd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

  Mae data ar gael ar lefel awdurdod lleol ac ardal leol. Mae'n cynnwys:

  • Ethnigrwydd
  • Hunaniaeth
  • Iaith
  • Crefydd

  Mae'r data hwn ar gael yn ddwyieithog yn InfoBaseCymru.

  Am ragor o wybodaeth am ddata’r cyfrifiad, cysylltwch â Sam Sullivan.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • People_population

  Ar 2 Tachwedd cyhoeddodd y Swyddfa Ystadegau Gwladol yr ail rownd o ddata o gyfrifiad 2021.

  Mae data demograffeg a mudo ar gael ar lefel awdurdodau lleol ac ardaloedd lleol. Mae’n cynnwys:

  • Pob aelwyd
  • Blwyddyn cyrraedd y DU
  • Hyd preswylio yn y DU
  • Pasbortau a ddelir
  • Gwlad enedigol
  • Poblogaeth breswyl arferol
  • Dwysedd poblogaeth
  • Strwythur oedran (bandiau oedran pum mlynedd) yn ôl rhyw
  • Statws priodasol
  • Strwythur oedran.

  I’ch helpu i ddefnyddio a deall y data, rydym ni wedi:

  Am ragor o wybodaeth am ddata’r cyfrifiad cysylltwch â Sam Sullivan.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • Knowledge

  Mae’n bleser gennym gyhoeddi lansiad y ddwy gyntaf yn ein cyfres o Gymunedau Ymarfer â ffocws ar ddata. Nod y cymunedau hyn yw galluogi rhannu gwybodaeth, yn gadarnhaol ac yn adeiladol, ledled sector cyhoeddus Cymru am bob peth yn ymwneud â data. A hoffem ni eich gwahodd chi / eich sefydliad i gymryd rhan.

  Mae’r rhai cyntaf o’r Cymunedau Ymarfer, yn canolbwyntio ar:

  • PowerBI; a
  • Gwella mynediad i ddata.

  Mae Cymuned Ymarfer PowerBI ar gyfer unigolion sy’n gweithio yn sector cyhoeddus Cymru sector ac yn defnyddio PowerBI i greu a rhannu delweddiadau data, neu sy’n awyddus i wneud hynny. Fel aelod o’r gymuned, byddwch yn gallu creu cysylltiadau â defnyddwyr eraill PowerBI, rhannu gwybodaeth, gofyn cwestiynau a meithrin sgiliau.

  Yn yr un modd, mae Cymuned Ymarfer Gwella mynediad i ddata ar gyfer unigolion sy’n gweithio yn sector cyhoeddus Cymru ac sydd am annog a hwyluso mynediad gwell i ddata. Fel aelod o’r gymuned hon, byddwch yn creu cysylltiadau â chydweithwyr o’r un anian er mwyn rhannu, datblygu a hyrwyddo arfer da mewn perthynas â mynediad i ddata a rhannu data.

  Felly, os credwch y byddech chi’n elwa o fod yn rhan o’r cymunedau newydd cyffrous hyn, cymerwch gip ar ein tudalen we Cymunedau Ymarfer webpage am fanylion sut mae cymryd rhan.

  Edrychwn ymlaen at gysylltu â chi.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • People_population

  Cyhoeddwyd y gyfran gyntaf o ddata o gyfrifiad 2021 ar 28 Mehefin gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG). Mae data ar gael ar lefel awdurdodau lleol ac yn cynnwys

  • Poblogaeth breswyl arferol yn ôl rhyw a grŵp oedran 5-mlynedd;
  • Dwysedd y boblogaeth breswyl arferol; a
  • Nifer yr aelwydydd.

  I’ch helpu i ddefnyddio a deall y data, rydym wedi datblygu cyfres o adnoddau, sy’n cynnwys:

  Am ragor o wybodaeth am ddata’r cyfrifiad, cysylltwch â Sam Sullivan.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • Data Unit Logo

  Ydych chi’n awyddus i ddysgu mwy am gasglu a defnyddio data? Ydych chi’n gweithio gyda data ac eisiau cael rhagor o werth ohono? Ydych chi’n ystyried ehangu’ch sgiliau?

  Rydym ni wedi datblygu cyfres o gyrsiau hyfforddiant a fydd yn eich cyflwyno i:

  • Ystadegau cryno
  • Cyflwyno data
  • Dylunio a dadansoddi arolygon
  • Cynllunio a chyflwyno grwpiau ffocws.

   

  Mae cyrsiau wedi'u hanelu at gydweithwyr llywodraeth leol. Sylwch fod uchafswm o ddau gynrychiolydd y cyngor. I gyd-fynd â’r hyfforddiant hwn, byddwn yn cyhoeddi cyfres o arweiniadau yn ogystal. Cynhaliwn ni 16 o sesiynau am ddim drwy gydol y flwyddyn; un o bob un y chwarter! 

  Gallwch chi gadw lle ar ein cyrsiau trwy gyfrwng Tocyn Cymru, ein partner trefnu lleoedd.

  Dewis arall, os oes gennych bedwar neu fwy o bobl o un sefydliad sy’n ymddiddori mewn mynychu cwrs, yw i ni gyflwyno’r hyfforddiant i chi ar adeg a dyddiad sy’n addas i chi, a fydd efallai’n fwy cyfleus a chost-effeithiol. Cysylltwch â Sam Sullivan os hoffech chi drafod eich gofynion chi’n fanylach.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • Data Unit Logo

  Rydym wedi cyhoeddi ein dangosfwrdd data llesiant Cymru.

  Mae dangosfwrdd yn rhoi gwybodaeth am y cynnydd tuag at y nodau llesiant cenedlaethol gan gynnwys:

  • Cymru lewyrchus
  • Cymru gydnerth
  • Cymru sy’n fwy cyfartal
  • Cymru Iachach
  • Cymru o Gymunedau Cydlynus
  • Cymru â Diwylliant Bywiog lle mae’r Gymraeg yn Ffynu
  • Cymru sy'n gyfrifol ar lefel fyd-eang.

  Dangosir data, lle bo’n bosibl, ar lefel awdurdodau lleol. Pan nad yw data lleol ar gael, dangosir data ar lefel Cymru. Ei nod yw helpu defnyddwyr i ddeall y sefyllfa bresennol mewn perthynas â phob un o’r dangosyddion a sut mae hyn yn amrywio dros amser a thros Gymru.

  O’r dudalen hafan gallwch chi ddewis unrhyw rai o’r nodau llesiant. Dangosir gwybodaeth am lesiant yn yr ardal honno i chi gan ddefnyddio chwech o fesurau’r nod dan sylw. Yna gallwch chi ddewis edrych ar yr holl ddata am y nod hwnnw neu ddewis nod arall.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • Data Unit Logo

  Rydym wrth ein bodd i lansio amrediad o gyfleoedd hyfforddiant fel rhan o’n rhaglen adeiladu capasiti.

  Mae ein cyrsiau hyfforddiant yn cael eu harwain gan arbenigwyr yn eu maes a byddant yn cael eu cyflwyno ar-lein.

  Cymerwch eich amser i bori trwy ein cyfres o gyrsiau hyfforddiant, sy’n hoelio sylw ar:

  I gyd-fynd â’r hyfforddiant hwn, byddwn yn cyhoeddi cyfres o arweiniadau hefyd.

  Gallwch chi gadw lle ar ein cyrsiau trwy gyfrwng Tocyn Cymru, ein partner trefnu lleoedd. Dewis arall, os oes gennych bedwar neu fwy o bobl o un sefydliad sy’n ymddiddori mewn mynychu cwrs, yw i ni gyflwyno’r hyfforddiant i chi ar adeg a dyddiad sy’n addas i chi, a fydd efallai’n fwy cyfleus a chost-effeithiol.

  Cysylltwch â Sam Sullivan os hoffech chi drafod eich gofynion chi’n fanylach.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor